Grebenaste sklopke

GREBENASTE SKLOPKE

Opis

Grebenaste sklopke GS i Nove grebenaste sklopke NGS su predvidjene za nazivne struje od 10 do 125A, imaju savremenu konstrukciju i izgled, dobre mehaničke i električne osobine. GS i NGS su izradjene od kvalitetnih materijala. Sve grebenaste sklopke GS i Nove grebenaste sklopke NGS su usaglasene sa sledecim Pravilnicima: 1. Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona Sl.glasnik R Srbije 13/2010 (LVD direktiva) kao i 2. Pravilnik o elektromagnetnoj kompatibilnosti Sl.glasnik R Srbije 13/2010 (EMC direktiva) i poseduju odgovarajuce Deklaracije o usaglasenosti. GS i NGS zadovoljavaju standarde: EN 60947-1:2010, EN 60947-3:2010.
Konstrukcija
Grebenasta sklopka se sastoji od dva glavna dela:

Mehaničkog birača i električnog bloka, gde prvi odredjuje ugao zakreta od 30o, 45o ,60o iIi 90o., izradjen od polamida. Drugi deo sadrži dva kontaktna para i greben koji vrši njihovo uključenje ili isključenje. Deo gde se nalaze kontakti izradjen je od duroplasdtičnog materijala- bakelita.
Vrste
Prema nameni i električnoj funkciji sklopke su podeljene na:
-Sklopke
-Preklopke sa NULTIM položajem
-Preklopke bez NULTOG položaja
-Reverzione sklopke
-Više-motorne sklopke
-Sklopke zvezda-trougao
-Motorne sklopke za više brzina
-Grupne sklopke
-Naponske merne preklopke
-Strujne merne preklopke
-Zakretne tastere

Refine Search